Náhradní plnění

Naše společnost AZservices CZ s.r.o. zaměstnává více než 50% zaměstnanců zdravotně postižených a nabízí Vám proto možnost nakoupit u nás služby, které jsou náhradním plněním. V případě Vašeho zájmu Vám rádi zašleme nabídku náhradního plnění, které jsme Vám schopni poskytnout. Čestné prohlášení o zaměstnávání ZP.

Informace a příklad výpočtu náhradního plnění:

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle §81 zákona o zaměstna- nosti 435/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky 518/2004 zaměstnávat osoby se ZP ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců.

Tuto povinnost zákon umožňuje splnit jedním z těchto způsobů anebo jejich vzájemnou kombinací:

  • Zaměstnáváním občanů se ZP ve výši minimálně 4% z celkového počtu pracovníků zaměstnavatele.
  • Náhradním plněním, t.z. odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZP
  • Odvodem do státního rozpočtu

Výpočet objemu náhradního plnění (dle §18): od celkového objemu plateb uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které byly ve sledovaném kalendářním roce odebrané od zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50% zaměstnanců se ZP, se odečte DPH a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené MPSV.

Odvod do státního rozpočtu: pokud by zaměstnavatel nebyl schopen osoby se ZP zaměstnat sám, ani by nebylo možné nakoupit výrobky či služby od firem poskytujících náhradní plnění, byl by zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu částku rovnající se 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy zveřejněné Statistickým úřadem za první až třetí čtvrtletí sledovaného roku.

Náhradní plnění

Omezení: V případě, že náhradní plnění počtu osob se ZP vypočtené dle příkladu je větší než průměrný přepočtený počet zaměstnanců se ZP dodavatele, může si odběratel do plnění povinného podílu započíst nejvýše průměrný počet zaměstnanců se ZP dodavatele potvrzený za kalendářní čtvrtletí - tzn. že si může do náhradního plnění započíst osoby se ZP jen v počtu, který byl v jednotlivých čtvrtletích potvrzen jako nejvyšší.

Příklad výpočtu náhradního plnění:

VÝPOČET
průměrná mzda rok 2010 cca .... 22.896,- Kč
odběr zboží za 1 chybějící osobu se ZP prům. mzda × 7 160.272,-Kč
odvod do st. rozpočtu za 1 chybějící osobu se ZP prům. mzda × 2.5 57.240,-Kč
PŘ 1 PŘ 2 PŘ 3
Celkový počet vašich zaměstnanců 25 180 890
Povinný podíl 4% zaměstnanců se ZP 1 7,2 35,6
Váš skutečný počet zaměstnaných osob se ZP 0 3 30
Potřeba nahradit zaměstnance se ZP 1 4,2 5,6
Náhradní plnění - objem odběru v Kč bez DPH 160.272,-Kč 673.142,-Kč 897.523,-Kč
Odvod do státního rozpočtu 57.240,-Kč 240.408,-Kč 320.544,-Kč

Výpočet je pouze orientační, pro konkrétní řešení Vaší situace nás neváhejte kontaktovat.